realizowane projekty

 • Zachowanie rodzimych ras zwierząt i czynna ochrona rezerwatów stepowych

  Projekt polega na zachowaniu dwóch stad starych ras owiec: wrzosówek i świniarek, które wypasane w rezerwatach kserotermicznych przyczyniają się do ochrony roślinności kserotermicznej oraz promocji rodzimych ras zwierząt gospodarskich objętych dopłatami programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013...

 • Sztuczna wyspa rozrodcza dla rybitw jako czynna ochrona gatunków zagrożonych

  Jednym z zagrożeń dla gniazdujących na piaszczystych łachach dolnej Wisły ptaków, są ponadnormatywne zrzuty wody we cławku, które często odbywają się w okresie wiosenno-letnim, niejednokrotnie powodując duże straty w lęgach. Skutecznym środkiem, zmniejszającym to...

 • Czynna ochrona nietoperzy w Dolinie Dolnej Wisły

  Na obszarze Doliny Dolnej Wisły, w niedużej odległości od siebie, znajdują się trzy ważne w skali kraju zimowiska nietoperzy. Wszystkie zostały ujęte w europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Największym zimowiskiem jest Cytadela Grudziądz (PLH040014), drugim Forty w Toruniu (PLH 040001) i trzecim, mniejszym Zamek Świecie (PLH040025). 

 • Ochrona starych odmian drzew owocowych

  Głównym celem realizacji projektu jest zabezpieczenie przed wyginięciem starych odmian drzew owocowych, głównie jabłoni i śliw, które w niewielkiej liczbie występują w starych, niejednokrotnie 80-100 letnich sadach w Dolinie Dolnej Wisły.

 • Ochrona puli genowej naturalnej populacji cisa

  Ochrona puli genowej naturalnej populacji cisa na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w Borach Tucholski
   

 • Festiwal Smaku

  Festiwal Smaku to prezentacja kulinarnego bogactwa oraz kultury stołu regionów województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Przywracanie tradycyjnych metod przetwórstwa

  Przywracanie tradycyjnych metod przetwórstwa owoców (wyrób świeckich powideł i suszonych owoców). W 2000 roku rozpoczęto przywracanie tradycji smażenia "świeckich powideł". Słoiki z usmażonymi powidłami zostały ponumerowane, a ich odbiór był imienny i wymagał pisemnego potwierdzenia.

 • Tworzenie skansenu uli, ochrona tradycyjnego pszczelarstwa

  Projekt finansowany jest przez Fundacją na rzecz Globalnego Środowiska GEF/SGP, Fundacją Wspomagania Wsi, Urząd Miasta w Świeciu, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz ze środków własnych Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły

 • Wiślana Trasa Rowerowa

  Projekt pt. Wiślana Trasa Rowerowa polegał na zebraniu możliwie wszystkich informacji i materiałów dotyczących ścieżek rowerowych ( istniejących, będących w planach bądź w  budowie) na terenie nadwiślańskich gmin i miast wzdłuż Wisły po obu jej stronach na odcinku od Torunia do Gdańska.

 • Proekty Archiwalne