Statut towarzystwa

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły", zwane dalej Towarzystwem.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest Gruczno, w powiecie świeckim.


§ 3.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.


§ 4.


Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw administracyjno-biurowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników.


§ 5.

Towarzystwo może stać się członkiem stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnych celach i zakresie działalności.


§ 6.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci "Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły" - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Towarzystwo ma prawo zakładania sekcji zainteresowań.


Rozdział II

 

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji


§ 8.

Celem Towarzystwa jest:
1. Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły.
2. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
3. Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły.
4. Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
5. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.

§ 9.

Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:
1. Prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły.
2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji.
3. Współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły).
4. Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu.
5. Promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły.
6. Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.

§ 10.

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

a) działalności wydawniczej,
b) sprzedaży,
c) działalności związanej z turystyką,
d) prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
e) realizacji usługowych prac projektowych, planistycznych, konsultingowych oraz ekspertyz z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz ich wdrażania.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.
3. Towarzystwo może nabywać oraz zbywać grunty i nieruchomości.

 

 

Rozdział III.

 

Prawa i obowiązki członków Towarzystwa.

§ 11.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych i uczestników
b) członków wspierających
c) członków honorowych


§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pełnią praw obywatelskich oraz wpłaci na rzecz Towarzystwa  wpisowe i składki za okres kolejnych 6 mieisęcy z góry.
2. W skład Zarządu Towarzystwa mogą wchodzić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkiem uczestnikiem Towarzystwa mogą być osoby małoletnie poniżej 18 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz To­warzystwa.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę przyczyniając się do wspierania działania Towarzystwa.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

§ 14.

1. Członek honorowy Towarzystwa, to osoba fizyczna lub prawna, której tytuł nadało Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu za zasługi dla Towarzystwa za zgodą zwykłej większości głosów.
2. Członek honorowy - osoba prawna - może uczestniczyć w działalności Towarzystwa poprzez umocowanego przedstawiciela bez prawa głosu.

§ 15.

1.Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w każdej podejmowanej przez Towarzystwo działalności,
b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
c) korzystać z wszelkich dóbr Towarzystwa, na zasadach określonych przez Zarząd
Towarzystwa, zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych, członków uczestników i członków wspierających Towarzystwo, przyjmuje oraz podejmuje uchwały o ich skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Towarzystwa. Członkom lub kandydatom na członków Towarzystwa przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu - do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale wsprawie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. Wszelkie zawiadomienia członków Towarzystwa, w tym o Walnych Zebraniach i zebraniach pozostałych organów Towarzystwa, dokonywane są drogą pocztową, a na pisemny wniosek członków Towarzystwa pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Członka Towarzystwa we wniosku.

§ 16.

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) czynnie uczestniczyć w spotkaniach Towarzystwa,
b) regularnie opłacać składki członkowskie,
c) realizować cele Towarzystwa poprzez działania wskazane przez Towarzystwo,
d) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku płacenia składek.


§ 17.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi na piśmie,
b) skreślenie z listy członków Towarzystwa wskutek nieopłacenia składek członkowskich
przez okres kolejnych 6 miesięcy, mimo wezwania do zapłaty doreczonego pocztą lub przesłanego pocztą elektorniczną,
c) wykluczenie z Towarzystwa za działalność nie licującą z godnością członka Towarzystwa,
d) zaprzestanie działalności osoby prawnej lub śmierć członka,
e) rozwiązanie Towarzystwa.


Rozdział IV.

 

Władze Towarzystwa.

§ 18.

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały Walnego Zebrania Członków

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i dzieli się na zwyczajne - zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku i nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
b) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania - w drugim terminie
4. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia każdego z członków pocztą lub pocztą elektroniczną, co najmniej 10 dni przed Zebraniem, określając co najmniej miejsce, datę, godzinę oraz projekt porządku obrad Zebrania.
5. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
7. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w trybie przewidzianym przez statut, to obowiązek ten ciąży na Komisji Rewizyjnej, w terminie do 3 miesięcy.

§ 20.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,
c) uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
d) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań z tej
działalności oraz udzielanie absolutorium,
e) ustalanie wysokości wpisowego i składek rocznych dla członków,
f) uchwalanie zmian w statucie,
g) powoływanie Komisji, sekcji, oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
h) podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących całokształtu działalności Towarzystwa.
i) rozpatrywanie wniosków Zarządu,
j) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
l) rozpatrywanie odwołań w sprawch członkowskich,
ł) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu gruntów oraz nieruchomości.
m) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 21.

Zarząd Towarzystwa

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, składa się z 5 osób. Na czele Zarządu stoi prezes. W skład Zarządu wchodzą ponadto: wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz 1 członek.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na 6 miesiący.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos prezesa.
4. Uchwały Zarządu Towarzystwa są prawomocne jeśli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 22.

Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) opracowywanie programów (planów) działalności Towarzystwa, regulaminów wewnętrznych, jego budżetu i sposobów pokrycia potrzeb finansowych.
e) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
h) podejmowanie uchwał leżących w jego kompetencji,
i) inicjowanie nowych form działalności,
j) zawiadamianie Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Zarządu.


§ 23.

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa i składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zwołuje je przewodniczący Komisji, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

§ 24.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej są następujące:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu prowadzonej działalności Towarzystwa, szczególnie gospodarowania finansami (celowość wydatków, ewidencja wpływów, rzetelność rachunkowa).
b) kontrola opłacania składek,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa i pracy Zarządu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków.
d) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
e) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 

Rozdział V

 

Majątek Towarzystwa.

§ 25.

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze tworzy się ze składek członkowskich i wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.
3. Uprawnionymi do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz w tym przed sądami i innymi organami oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są prezes lub wiceprezes i sekretarz lub skarbnik.
4. W sprawach zwykłego zarządu oświadczenia woli składa prezes Towarzystwa, wiceprezes lub umocowany członek Zarządu (reprezentacja samoistna).


Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 26.

1. Zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa może dokonać tylko Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania.
2.W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa - Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną Towarzystwa.