powstanie i cele

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku.
Obecnie liczy ponad 60 członków.

Głównymi celami TPDW są:

 

 • promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły,
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły,
 • inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.


Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:

 • prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły,
 • organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
 • współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
 • opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
 • promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły,
 • prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
 • tpdw
  tpdw